Rutiner for vårt HMS arbeid i barnehagen

Vi ønsker å ha et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet i vår barnehage. Vi har derfor utarbeidet skjemaer og rutiner som er aktuelt for vår bedrift. Et årshjul er laget for å sikre at vi kommer igjennom alt systematisk hvert år. HMS ansvarlige er Mirsada Blazevic og Drude Krüger

 

Brannvern

Vi har stort fokus på brannvern i barnehagen. Barnehagen har utarbeidet rutiner og sjekklister for brannvern. 

 • På høsten har alle gruppene en brannuke, hvor bruker ulike arbeidverktøy for å formidle ulike ting om brann til barna. Vi bruker Eldar, Vanja og ulike konkreter som arbeidverktøy.
 • Vi har både planlagte og uplanlagte brannøvelser i løpet av året.
 • Alle barn må ha innesko i barnehagen, dette for å hindre kalde og våte føtter ved brann. Blir det brann må vi gå til handelsparken for ly og da er det greit med innesko.
 • Vi har vernerunder som sjekker alt av brannutstyr og vi har sjekk av alt elektrisk av elektrikere. 

Brannvernleder

    

 

Førstehjelp

Vi har fokus på førstehjelp både hos ansatte og barn. Vi mener det er viktig å lære barn hva man skal gjøre i ulike situasjoner man kommer borti. 

 • Alle ansatte gjennomfører førstehjelpskurs hvert år.
 • Ansatte som ønsker, gjennomfører livredningskurs hvert år. 7 av våre ansatte har kursbevis på livredningskurs. 
 • På våren gjennomføres førstehjelpsuke med barna. Vi bruker Henry fra rødekors som arbeidsverktøy. 
 • Vi får beøsk av norsk folkehjelp eller besøker de for å se på bilen sammen med barna. 
 • Barnehagen har utarbeidet en egen førstehjelps perm og beredskapsperm som står tilgjengelig hvis noe skulle skje. 

Handlingsplan for førstehjelp

Førstehjelp og førstehjelpsutstyr

Beredskapsgruppe

Beredskapsplan

 

Trafikksikkerhet

I Trimveien går vi mye på tur i nærmljøet og ferdes ofte ved trafikerte veier. Alle gruppene har derfor en uke på våren hvor de har ekstra fokus på trafikksikkerhet med barna. Da lærer barna regler for hvordan de skal ferdes trygt i trafikken. Vi har også utarbeidet egne rutiner for trafikksikkerhet rundt barnehagen.

Trafikksikkerhet i barnehagen

Sikkerhet i forhold til elektroniske kjøretøy som traktor

 


 

Smittevern

I barnehagen har vi gode rutiner for hygiene og renhold for å forhindre spredning og smitte av sykdommer

 • Vi har fokus på håndvask med barna slik at de skal lære seg gode rutiner for håndhygiene
 • Vi har både såpe og hånddesinfeksjon lett tilgjengelig på bad og kjøkken. I tillegg har vi hånddesinfeksjon i garderoben
 • Det er egne vaskelister på kjøkkenet som krysses av jevnlig for å forhindre at bakterier skal vokse og spre seg
 • Barnehagen vaskes daglig, i tillegg til en hovedvask i året
 • Leker vaskes jevling, og vi sirkulerer lekene minst en gang i uken slik at bakterier ikke skal få utvikle seg 
 • I perioder med mye sykdom eller ved epedemier har vi egne rutiner for desinfeksjon av håndtak og overflater

  

 

Miljøarbeid 

Trimveien barnehage skal være et godt sted å være, både for små og store. Vi er opptatte av at alle skal føle seg sett og annerkjent, og at alle skal få medvike i sin egen hverdag

Barna:

 • Vi har foreldresamtaler 1-2 ganger i året, slik at alle føler seg hørt og sett. Vi har også samtaler utvoer dette hvis vi eller foreldrene ønsker det 
 • Vi er opptatt av tilstedeværende voksne ved levering og henting som kan gi god informasjon om dagen til barna, og kan ta imot beskjeder hvis det skulle være noe
 • Årlige brukerundersøkelser slik at foreldrene får mulighet til å påvirke barnehagehverdagen til barna
 • Vi gjennomfører barnesamtaler med musebilder med de største barna for å kartlegge barnas trivsel og for å opprettholde et godt miljø i barnegruppene

Personalet:

 • Hvert år utfører vi anonyme medarbeiderundersøkelser for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet i barnehagen
 • Vi har ukentlige personalmøter hvor alle får delta, medvirke og påvike innholdet i sin egen hverdag
 • Styrer utfører årlige medarbeidersamtaler med alle de ansatte