Språk

I Trimveien Barnehage har vi valgt å innta en bevisst holding til læring og læringsstrategier fordi vi mener at en gjennom barnehage hverdagen kan gi barna et fundament for videre læring. Vi har derfor valgt å implementere et sett med metoder for å se om vi kan gi barna det settet med lærings strategier som er nødvendige for at de skal kunne opparbeide seg basis lese, skrive og regne ferdigheter. Så langt ser vi at disse metodene har ført til at barna i 5 års kullet ved overgang til skole har opparbeidet seg enkle lese, skrive og regne ferdigheter. Flere av barna har også knekt lesekoden.

 

Vi har valgt å basere mye av barnehage hverdagen på aktiviteter i naturen. Det betyr ikke at vi er en natur barnehage, men vi opplever naturen som en ideell arena for å understøtte lærings metoder, både sosialt, motorisk, hukommelsemessig og språklig. Vår erfaring er at barn med et stort aktivitetsnivå har større utbytte av læring ute. Dette tror vi først og fremst kan relateres til behovet for færre regler, og at de i naturen får utløp for mye energi, som ville skapt store konflikter i en ordinær læringssituasjon innendørs.

Metode settet vi har valgt å implementere i barnehagen er rettet inn på å legge forholdene best mulig til rette for at barna skal ha mulighet til å opparbeide seg de strategier som er nødvendige for å kunne få utbytte av en mer formalisert lære prosess som de vil oppleve i skolen. Det vil si at en gjennom lek, aktiviteter og rutiner jobber bevisst med å lære barn forskjellige fremgangsmåter for å sette dem i stand til selv å kunne lære å løse oppgaver. Dette arbeidet begynner allerede ved 2 års alderen hvor metodene er generelle og hvor metodene blir mer og mer spesifikt rettet frem til 5 års alderen.

Metodene har vi knyttet opp mot 5 områder som vi mener vil hjelpe barn til lettere å kunne lære.

 •  Fremme utviklingen av barnas selvfølelse
 •  Fremme utvikling av barnas grov og fin motorikk
 •  Fremme utvikling av barnas sosiale ferdighets kompetanse i møte med andre barn og voksne.
 •  Fremme utviklingen av barns minne funksjon
 •  Utvikle gode språklige ferdigheter, innenfor norsk og matte.

 

I bunnen for all læring ligger trygghet og omsorg for barnet. Denne tryggheten og omsorgen er helt vesentlig for å bygge opp barnets selvfølelse. Dette gjør det viktig at de voksne i barnehagen

 •  Lytter og samtaler med barna
 •  Er observante på hva barna vil
 •  Gir barna tid
 •  Oppmuntrer og støtter barna ut i fra det de kan mestre
 •  Er flinke til å gi ros
 •  Tar barnet på alvor og hører etter hva barnet er opptatt av her og nå

 

I 3 – 5 års alderen begynner vi med å gjøre barna språklig bevisste, fortsatt med fokus på lek. Vi trener målrettet på å analysere språket som et system for å øke den fonologiske forståelsen til barna. Vi har valgt ut fire språklige områder som er essensielle i denne sammenheng, og optimal for aldersgruppen. Det er viktig at man innenfor disse områdene er konkret og benytter visuelle teknikker for at barna skal ha utbytte av læringen. Områdene er

 •  Oppmerksomhet for lyd
 •  Rim og regler
 •  Stavelsesdeling
 •  Forlydanalyse
 •  Bokserien min første abc, og bokstavlek som suplering